اطلـاعيه ها و اخطاريه ها

  اطلاعیه جوی 96.11.29
مدير وب سايت
سامانه بارشی تا اوایل وقت سه شنبه در استان فعال بوده و در برخی نقاط به ویژه نواحی شمالی بارش و در برخی ساعات وزش باد شدید را خواهیم داشت. ضمن اینکه در نواحی سردسیر و کوهستانی بارش برف و باران و کولاک پیش بینی می شود. همچنین از امشب تا سه شنبه...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 96.11.26
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با ورود سامانه بارشی بتدریج از اواخر وقت جمعه افزایش ابر و از شنبه تا سه شنبه در برخی نقاط به ویژه نواحی شمالی بارشهای پراکنده باران و در نواحی سردسیر و کوهستانی باران و برف وگاهی...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 96.11.23
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای و پیرو اطلاعیه شماره 65 مورخ 21/11/96 ، با ورود سامانه بارشی به استان بتدریج از امروز تا چهارشنبه در برخی نقاط بارش باران و دربرخی ساعات وزش باد شدید و در ارتفاعات و نقاط سردسیر و کوهستانی باران...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 96.11.21
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با گذر امواج کم دامنه ناپایدار از استان از امروز تا دوشنبه در برخی ساعات افزایش ابر و دربرخی نقاط بارشهای پراکنده و خفیف باران و برف ووزش باد نسبتا شدید خواهیم داشت . با ورود سامانه بارشی دیگری...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه 96.11.17
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با ورود سامانه بارشی به استان از اواخر وقت چهارشنبه تا جمعه بتدریج افزایش ابر و در برخی نقاط به ویژه ارتفاعات و نواحی شمالی استان بارش باران و برف ووزش باد شدید پیش بینی می...
ادامــه مطلـب

  اخطاریه جوی 96.11.8
مدير وب سايت
پیرو اخطاریه شماره 18 مورخ 5/11/96 و بر اساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی، ضمن تداوم فعالیت سامانه بارشی تا ظهر دوشنبه، با تاکید برکاهش قابل ملاحظه دمای هوا و استقرار وتداوم توده هوای سرد شمالی تا سه شنبه و با توجه به اینکه دمای کمینه در نواحی...
ادامــه مطلـب

  اخطاریه جوی 96.11.5
مدير وب سايت
بر اساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با ورود سامانه بارشی و جریانات سرد شمالی به کشور، بتدریج از اواخر وقت جمعه تا اوایل وقت دوشنبه در برخی نقاط و با شدت بیشتر در نواحی شمالی و ارتفاعات، بارش باران و برف و در برخی ساعات وزش...
ادامــه مطلـب

  اخطاریه جوی 96.10.30
مدير وب سايت
پیرو اطلاعیه شماره 61 مورخ 28/10/96 ، براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با تقویت سامانه بارشی، طی روزهای شنبه و یکشنبه ، افزایش ابر و در غالب نقاط و با شدت بیشتر در نواحی شمالی و کوهستانی استان، بارش باران و...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 96.10.24
مدير وب سايت
با ورود سامانه بارشی به استان، طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه دربرخی ساعات افزایش ابر و در برخی نقاط به ویژه نواحی شمالی و کوهستانی استان، بارش باران و برف و گاهی وزش باد شدید پیش بینی می شود. همچنین طی این مدت دمای هوا بین 3...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 96.10.14
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با ورود سامانه بارشی ، بتدریج از اواخر وقت جمعه تا یکشنبه افزایش ابر و دربرخی نقاط به ویژه نواحی شمالی و کوهستانی استان بارش باران و برف و در برخی ساعات وزش باد شدید و در نواحی...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 96.10.11
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با ورود سامانه بارشی، بتدریج از بعد از ظهر سه شنبه تا چهارشنبه افزایش ابر و در برخی ساعات وزش باد شدید و به ویژه در نواحی شمالی و شرقی استان بارش باران و برف و در نواحی کوهستانی کولاک...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 96.10.4
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، باگذر امواج ناپایدار تراز میانی جو ، بتدریج از بعد از ظهر امروز تا فردا ، در برخی نقاط به ویژه نواحی شمالی و ارتفاعات، بارش باران و وزش باد شدید و در نواحی کوهستانی باران و برف پیش...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 96.9.30
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، باگذر امواج ناپایدار تراز میانی طی پنجشنبه و جمعه در برخی ساعات افزایش ابر و در بخشهایی از ارتفاعات و نواحی شمالی استان بارشهای پراکنده باران و برف ووزش باد پیش بینی...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 96.9.26
مدير وب سايت
از امروز تا چهارشنبه به دلیل پایداری و سکون هوا شاهد افزایش غلظت غبار و آلاینده های جوی بویژه در نواحی صنعتی و غربی استان خواهیم بود. دمای هوا بتدریج از امروز تا روزهای پایانی هفته بین 3 الی 5 درجه افزایش نسبی خواهد یافت...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 96.9.14
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با ورود سامانه بارشی طی روز جمعه تا اوایل وقت شنبه در برخی نقاط به ویژه نواحی شمالی و ارتفاعات استان بارش باران و برف ووزش باد شدید و احتمال کولاک پیش بینی می شود. دمای...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 96.9.11
مدير وب سايت
پیرو اطلاعیه شماره 51 مورخ 8/9/96 و براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با عبور سامانه بارشی از استان و ورود توده هوای سرد شمالی، از امشب تا دوشنبه دمای هوا به طور نسبی بین 4 تا 6 درجه کاهش خواهد یافت.کاهش دما در نواحی کوهستانی...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 96.9.8
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با ورود امواج ناپایدار تراز میانی جو، طی روز جمعه تا اوایل وقت شنبه در برخی ساعات وزش باد شدید و در ارتفاعات و نواحی شمالی استان بارش برف و باران وکولاک پیش بینی می شود....
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 96.9.4
مدير وب سايت
پیرو اطلاعیه شماره 49 مورخ 1/9/96 و براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با تداوم و تقویت فعالیت سامانه بارشی طی امروز و فردا دربرخی نقاط به ویژه نواحی شمالی و کوهستانی استان بارش برف و باران و وزش باد شدید وکولاک...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 96.9.1
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با ورود سامانه بارش زایی به استان بتدریج از پنجشنبه تا شنبه در برخی ساعات افزایش ابر و دربرخی نقاط بارش باران گاهی رگبارپراکنده و رعد و برق و وزش باد شدید و در نواحی کوهستانی و سردسیر...
ادامــه مطلـب

  اخطاریه جوی 96.8.20
مدير وب سايت
بر اساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با تقویت فعالیت سامانه بارشی طی امشب و فردا در برخی نقاط بارش باران و رگبار و رعد و برق و در برخی ساعات وزش باد شدید و در نواحی کوهستانی و سردسیر بارش باران و برف پیش بینی...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 96.8.17
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با ورود سامانه بارش زایی از اواخر وقت پنجشنبه تا یکشنبه هفته آینده در برخی ساعات افزایش ابر و به ویژه در ارتفاعات شمالی و کوهستانی و مستعد، بارش باران و برف و در برخی نقاط همراه با رعد و...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 96.8.10
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، طی 72 ساعت آینده در برخی ساعات افزایش ابر و در ارتفاعات احتمال بارشهای پراکنده و در برخی نقاط وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می شود.
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 96.8.6
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، از فردا تا پایان هفته در برخی ساعات وزش باد شدید و در برخی نقاط تندباد وگرد و خاک و از اواسط هفته بتدریج روند کاهش نسبی دمای هوا پیش بینی می شود. احتمال خسارات ناشی از وزش...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 96.7.24
مدير وب سايت
پیرو اطلاعیه شماره 44 مورخ 23/7/96 ، براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، طی امروز و فردا در برخی ساعات تندباد و گرد و خاک و از اواخروقت امروز تا سه شنبه در ارتفاعات شمالی بارشهای رگباری ورعد و برق و احتمال رواناب و از فردا تا پنجشنبه، کاهش...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 96.7.23
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، طی 72 ساعت آینده (به ویژه طی روزهای دوشنبه و سه شنبه) در ساعات بعد از ظهر و شب وزش باد شدید و دربرخی نقاط تندباد و گرد و خاک پیش بینی می شود. با نفوذ جریانات سرد شمالی...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 96.7.19
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با نفوذ جریانات شمالی به استان از اواخر وقت امروز تا جمعه، دربرخی ساعات افزایش ابر و در ارتفاعات و نواحی شمالی بارش پراکنده گاهی رعد و برق پیش بینی می شود. طی این مدت در...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 96.7.11
مدير وب سايت
پیرو اطلاعیه شماره 42 مورخ 10/7/96 و بر اساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با نفوذ جریانات ناپایدار و خنک شمالی از اواخر وقت امشب تا جمعه بتدریج افزایش ابر و بارش باران و رعد و برق و در نواحی کوهستانی و سردسیر احتمال بارش...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 96.7.10
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با نفوذ جریانات ناپایدار شمالی به استان از چهارشنبه تا جمعه، دربرخی ساعات افزایش ابر و دربرخی نقاط به ویژه ارتفاعات شمالی بارش باران و رعد و برق و احتمال جاری شدن رواناب و سیلابی شدن...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 96.7.5
مدير وب سايت
براساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی،طی 72 ساعت آینده در برخی نقاط استان به ویژه در ارتفاعات شمالی بارش باران گاهی با رعد و برق پیش بینی می شود. ضمن اینکه تا روز شنبه در ساعات بعدازظهر و شب وزش باد شدید خواهد بود. همچنین با استقرار...
ادامــه مطلـب

  اطلاعیه جوی 96.7.2
مدير وب سايت
پیرو اطلاعیه شماره 40 مورخ 2/7/96 و بر اساس تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، با نفوذ جریانات شمالی طی یکشنبه تا سه شنبه در برخی ساعات افزایش ابر و در برخی نقاط به ویژه در ارتفاعات شمالی بارش باران و رعد و برق و احتمال تگرگ...
ادامــه مطلـب

15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   

اداره كل هواشناسى استان سمنان
صفـحـه اول | تماس با ما | نقشه سايت | RSS | طراحى و پشتيبانى: شركت شبكه نگاه
استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع (لينك سايت) مجاز است.