ارتباط مستقیمـ با مدیر کل
ایرج مصطفوی 33453712-023
ترجمه سایت به زبان های دیگر

هشدار شماره42-سطح زرد
مدير وب سايت        9 روز پـيـش، 4 اسـفـنـد 1399، 12:34:31
هشدار شماره42-سطح زرد

 بر اساس تحلیل آخرین تصاویر ماهواره و نقشه های پیش یابی، پیش بینی شرایط جوی روزهای آتی به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می گردد.

توصیف سامانه بارشی مورد انتظار: نفوذ سامانه بارشی به استان.
زمان شروع: از اواسط وقت چهارشنبه 6/12/99
نوع مخاطره: بارش باران، برف، مه آلودگ