آمار و اطلـاعات جوى استان >> جداول آمار هفتگى ايستگاه هاى سينوپتيك استان

از 97/4/23 - 97/4/29

ايستگاه سينوپتيک سمنان
پارامتر چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه هفته 
حداقل دما  29.0 30.4 30.4 31.4 30.5 30.2 29.4  
حداکثر دما  40.8 40.8 41.5 41.6 40.8 40.8 41.4  
بارندگی  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 
میانگین حداقل رطوبت         
میانگین حداکثر رطوبت         24 
متوسط رطوبت         15 
ساعات آفتابی         76.7 
بارندگی سال زراعی گذشته         110.4 
بارندگی سال زراعی جاری         73.9 
میانگین حداقل دما         30.2 
میانگین حداکثر دما         41.1 
متوسط دما         35.6 


ايستگاه سينوپتيک شاهرود
پارامتر چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه هفته 
حداقل دما  23.0 28.6 29.2 27.4 25.6 25.2 25.6  
حداکثر دما  36.6 38.4 38.2 37.0 36.2 39.0 39.4  
بارندگی  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 
میانگین حداقل رطوبت         14 
میانگین حداکثر رطوبت         41 
متوسط رطوبت         27 
ساعات آفتابی         73.2 
بارندگی سال زراعی گذشته         113.1 
بارندگی سال زراعی جاری         123.8 
میانگین حداقل دما         26.4 
میانگین حداکثر دما         37.8 
متوسط دما         32.1 


ايستگاه سينوپتيک دامغان
پارامتر چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه هفته 
حداقل دما  25.6 27.0 30.0 29.0 26.4 25.8 24.8  
حداکثر دما  39.4 40.2 40.4 39.8 39.8 40.8 41.2  
بارندگی  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 
میانگین حداقل رطوبت         11 
میانگین حداکثر رطوبت         37 
متوسط رطوبت         24 
ساعات آفتابی         80.5 
بارندگی سال زراعی گذشته         79.9 
بارندگی سال زراعی جاری         72.7 
میانگین حداقل دما         26.9 
میانگین حداکثر دما         40.2 
متوسط دما         33.6 


ايستگاه سينوپتيک گرمسار
پارامتر چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه هفته 
حداقل دما  28.2 26.4 29.0 31.0 31.4 29.2 32.0  
حداکثر دما  41.4 42.6 43.6 43.4 42.0 43.0 43.2  
بارندگی  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 
میانگین حداقل رطوبت         
میانگین حداکثر رطوبت         20 
متوسط رطوبت         14 
ساعات آفتابی         125.9 
بارندگی سال زراعی گذشته         140.1 
بارندگی سال زراعی جاری         74.5 
میانگین حداقل دما         29.6 
میانگین حداکثر دما         42.7 
متوسط دما         36.2 


ايستگاه سينوپتيک بيارجمند
پارامتر چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه هفته 
حداقل دما  24.8 39.6 26.4 27.8 27.4 26.8 26.0  
حداکثر دما  39.0 27.6 40.6 39.5 39.0 40.0 40.6  
بارندگی  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 
میانگین حداقل رطوبت         15 
میانگین حداکثر رطوبت         44 
متوسط رطوبت         30 
ساعات آفتابی         82 
بارندگی سال زراعی گذشته         89.8 
بارندگی سال زراعی جاری         47.7 
میانگین حداقل دما         28.4 
میانگین حداکثر دما         38.0 
متوسط دما         33.2 


ايستگاه سينوپتيک شهميرزاد
پارامتر چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه هفته 
حداقل دما  22.0 22.4 23.6 21.0 22.0 22.0 22.2  
حداکثر دما  33.4 33.2 34.2 33.6 34.0 34.0 35.0  
بارندگی  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 
میانگین حداقل رطوبت         13 
میانگین حداکثر رطوبت         35 
متوسط رطوبت         24 
ساعات آفتابی         75.1 
بارندگی سال زراعی گذشته         226.3 
بارندگی سال زراعی جاری         161.1 
میانگین حداقل دما         22.2 
میانگین حداکثر دما         33.9 
متوسط دما         28.0 


ايستگاه سينوپتيک میامی
پارامتر چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه هفته 
حداقل دما  24.6 26.0 28.4 25.8 24.2 25.6 26.0  
حداکثر دما  39.0 39.4 40.4 39.6 38.2 40.2 41.4  
بارندگی  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 
میانگین حداقل رطوبت         13 
میانگین حداکثر رطوبت         38 
متوسط رطوبت         26 
ساعات آفتابی         81.5 
بارندگی سال زراعی گذشته         94.1 
بارندگی سال زراعی جاری         146.1 
میانگین حداقل دما         25.8 
میانگین حداکثر دما         39.7 
متوسط دما         32.8 


ايستگاه سينوپتيک رضوان
پارامتر چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه هفته 
حداقل دما  15.2 21.0 22.6 19.0 19.2 17.2 20.8  
حداکثر دما  32.4 36.4 28.6 29.6 30.8 37.2 37.2  
بارندگی  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 
میانگین حداقل رطوبت         29 
میانگین حداکثر رطوبت         77 
متوسط رطوبت         53 
ساعات آفتابی         78.9 
بارندگی سال زراعی گذشته         246.2 
بارندگی سال زراعی جاری         333.3 
میانگین حداقل دما         19.3 
میانگین حداکثر دما         33.2 
متوسط دما         26.2 


ايستگاه سينوپتيک ایوانکی
پارامتر چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه هفته 
حداقل دما  28.4 28.8 28.4 29.0 30.0 29.0 29.8  
حداکثر دما  41.0 41.6 43.4 42.0 42.0 42.2 43.0  
بارندگی  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 
میانگین حداقل رطوبت         
میانگین حداکثر رطوبت         25 
متوسط رطوبت         17 
ساعات آفتابی         82.2 
بارندگی سال زراعی گذشته         218.6 
بارندگی سال زراعی جاری         131.1 
میانگین حداقل دما         29.1 
میانگین حداکثر دما         42.2 
متوسط دما         35.6 


اداره كل هواشناسى استان سمنان
صفـحـه اول | تماس با ما | نقشه سايت | RSS | طراحى و پشتيبانى: شركت شبكه نگاه
استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع (لينك سايت) مجاز است.